Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông”.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

Số: 615/TB-ĐHSPHN2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo

“Nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông”

    Kính gửi:.................................................................................................................

Với mục đích tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác giữa những người làm công tác giảng dạy Vật lí và Khoa học tự nhiên tại các cơ sở giáo dục,

đào tạo và nghiên cứu trong cả nước nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông. Trường Đại học Sư phạm

Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông”.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, quý thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trên

toàn quốc đăng ký tham dự, viết bài Hội thảo.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: Ngày 21 tháng 01 năm 2024.

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hình thức: trực tiếp.

2. Thành phần tham dự

- Giáo viên Vật lý, Khoa học tự nhiên các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS …;

- Nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục các cấp học liên quan đến dạy học Vật lý, Khoa học tự nhiên;

- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

3. Nội dung của Hội thảo

Công bố và thảo luận về kết quả nghiên cứu mới nhất của các tác giả về các nội dung sau:

- Dạy học Vật lý và Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học Vật lý và Khoa học tự nhiên;

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lý và Khoa học tự nhiên;

- Khai thác và sử dụng thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý và Khoa học tự nhiên;

- Các nội dung khác liên quan đến nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông.

4. Ngôn ngữ hội thảo

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Hội thảo.

5. Công bố khoa học và kỷ yếu hội thảo:

- Các báo cáo sẽ được thẩm định, nếu có chất lượng tốt sẽ được chọn in trong Kỷ yếu Hội thảo.

- Các bài gửi tham dự Hội thảo nếu phản biện đạt yêu cầu sẽ được đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Được HĐGS ngành Giáo dục học tính 0,5 điểm);

6. Thông tin gửi bài viết

- Thời hạn gửi tóm tắt: trước ngày 20/12/2023.

- Thời hạn gửi toàn văn: trước ngày 05/01/2024.

- Báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn gửi về địa chỉ email: physics.hpu2@gmail.com

- Quy cách trình bày bài viết: xem hướng dẫn chi tiết trên trên website của Hội thảo: https://physics.hpu2.edu.vn/.

7. Lệ phí hội thảo

- Hội thảo không thu phí.

- Các chỉ phí đi lại và lưu trú do đại biểu tự chỉ trả.

8. Đón tiếp đại biểu và đăng kí tham dự

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu từ 7h30 ngày 21/01/2024 tại sảnh tầng 1, Nhà điều hành, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Hội nghị phục vụ tiệc trà và ăn trưa.

- Đại biểu gửi đăng ký tham dự Hội thảo chậm nhất ngày 07/01/2024 tại link trên website của Hội thảo: https://physics.hpu2.edu.vn/.

9. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Phạm Văn Hào, SĐT: 0912.401.401; ThS. Nguyễn Minh Vương, SĐT: 0988.736.707.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trên toàn quốc.

          Trân trọng!

 

             Nơi nhận:

       - Như kính gửi;

       - Hiệu trưởng (để b/c);

       - Lưu: P. TC-HC, P. KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)

Bùi Kiên Cường

 

   Các mẫu văn bản sử dụng trong Hội thảo

  1. Thông báo số 1.
  2. Mẫu tóm tắt.
  3. Quy định viết bài báo hội thảo.
  4. Phiếu đăng ký tham gia hội thảo.

 

 

 Tags:


Bài viết khác