Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC VẬT LÝ, KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG”

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI THẢO KHOA HỌC “NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC VẬT LÝ, KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG”

 

Họ và Tên: ……………………………………… Khoa/ Phòng: …………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Học hàm: …………………………… Học vị: ……………………………………………

Email: ………………………… Điện thoại: ………………………………………………

Tham dự:                

Gửi đăng kỷ yếu hội thảo: 

Báo cáo tại hội thảo:   

Tên bài báo (Tiếng Việt – Tiếng Anh):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tóm tắt bài báo (không quá 300 từ) (Tiếng Việt – Tiếng Anh): 

Lưu ý: Chi phí đi lại, ở và ăn ngoài Hội thảo do đơn vị tham gia tự chi trả theo quy định.

* Ban tổ chức cam kết không xuất bản nghiên cứu dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.

  Tải biểu mẫu tại đây                                                                                        

                                                                                                                           Ban Tổ chức hội nghị

 

THỂ LỆ GỬI BÁO CÁO THAM DỰ HỘI THẢO

NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC VẬT LÝ, KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

        I. CÁC YÊU CẦU CHUNG:

 1. Bài gửi đăng là bài chưa được công bố trên các sách, kỷ yếu hội thảo, tạp chí trong và ngoài nước.
 2. Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo được gửi tối đa 03 bài báo cáo
 3. Nội dung bài gửi: là các báo cáo về các chủ đề:
 • Thực trạng dạy và học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông (VL, KHTN - PT);
 • Xây dựng và sử dụng chủ đề STEM trong dạy học VL, KHTN - PT;
 • Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học VL, KHTN - PT;
 • Tổ chức dạy học VL, KHTN - PT theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh;
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học VL, KHTN - PT;
 • Sử dụng thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm giáo khoa trong dạy học VL, KHTN – PT;
 • Thực trạng đào tạo giáo viên VL, KHTN ở các trường sư phạm;
 • Tập huấn giáo viên về KHTN cho trường phổ thông;
 • Các nội dung khác liên quan đến nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông. II. CÁCH TRÌNH BÀY:
 1. Tên tác giả, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại của tác giả được ghi ở dòng cuối của trang đầu bài báo.
 2. Bài gửi đăng gồm 01 bản in và 01 bản điện tử, sử dụng bảng mã Unicode: TCVN 6909:2001 (Kiểu chữ Times New Roman), khổ A4, cỡ chữ 12, khoảng cách giữa các dòng là 1.5, lề mỗi chiều để 3cm (1 inch). Bài gửi đăng không quá 9 trang kể cả tài liệu tham khảo và phần tóm tắt bằng Tiếng Anh.
 3. Trình tự các mục trong bài:
 • Tên bài.
 • Tên tác giả, tên cơ quan công tác.
 • Tóm tắt tiếng Việt khoảng 300 từ, từ khoá (ít nhất là 3-4 từ).
 • Toàn bài gồm 5 mục sau: Đặt vấn đề (bao gồm cả Mục tiêu nghiên cứu); Phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận và Kết luận.
 • Tài liệu tham khảo.
 • Tóm tắt tiếng Anh (tên bài, tên tác giả và cơ quan công tác, nội dung như phần tóm tắt Tiếng Việt).
 1.  Tài liệu tham khảo:
 • Để thứ tự tài liệu tham khảo theo thứ tự trích dẫn trong bài báo.
 • Trong bài viết, chỉ rõ tài liệu tham khảo bằng cách đánh số, các chữ số được viết trong ngoặc vuông (ví dụ: Hải Phòng [1])
 • Tài liệu tham khảo là tạp chí, báo cáo: Tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, tập và số tạp chí, tham khảo từ trang nào đến trang nào.
 • Tài liệu tham khảo là sách: Tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi xuất bản, tham khảo từ trang nào đến trang nào.

     Tải nội dung thể lệ gửi báo cáo tại đây.

                                                                                Ban Tổ chức hội nghị

 Tags:


Bài viết khác