Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ

 

Nguyễn Huy Thảo

 • Vị trí công tác: Trưởng khoa
 • Sinh năm: 1976
 • Nơi sinh: Hà Nam
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT&VLT
 • ĐT: 912336635
 • Email: nguyenhuythao@hpu2.edu.vn
 

 

Hoàng  Văn Quyết

 • Vị trí công tác: Phó Trưởng khoa
 • Sinh năm: 1983
 • Nơi sinh: Yên Dũng – Bắc Giang
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT&VLT
 • ĐT: 0983653631
 • Email: hoangvanquyet.@hpu2.edu.vn

 

 

 

Lê Đình Trọng

 • Vị trí công tác: Giảng viên cao cấp
 • Sinh năm: 1963
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: PGS. TS
 • Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu
 • ĐT: 0912115001
 • Email: ledinhtrong@hpu2.edu.vn

 

 

Nguyễn Văn Dương

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1984
 • Nơi sinh: Thanh Liêm – Hà Nam
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Vật lý chất rắn
 • ĐT: 0975336077
 • Email: nguyenvanduong@hpu2.edu.vn

 

 

  

 

Đinh Thị Thu Hà

 • Vị trí công tác: Chuyên viên
 • Sinh năm: 1973
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: PPGD Vật lý
 • ĐT: 0982566597
 • Email: dinhthithuha@hpu2.edu.vn

 

 

 

Phạm Thị Minh Hạnh

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT và VLT
 • Điện thoại: 0914110656
 • Email: phamthiminhhanh@hpu2.edu.vn
 

 

Trần Trung Hiếu

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1991
 • Nơi sinh: Mê Linh - Hà Nội
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết
 •  ĐT: 0915060991
 •  Email: trantrunghieu@hpu2.edu.vn
 

 

 

Phan Thị Thanh Hồng

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1974
 • Nơi sinh: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT & VL Toán
 • ĐT: 0977395430
 • Email: phanthithanhhong@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

Hoàng Phúc Huấn

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1974
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chuyên ngành: Vật lý
 • ĐT: 0917623898
 • Email: hoanphuchuan@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

Hà Thanh Hùng

 • Vị trí công tác: Trưởng bộ môn VLLT,  PGS.TS.GVCC
 • Sinh năm: 1980
 • Nơi sinh: Thanh Hoá
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT&VLT
 • ĐT: 0988624191
 • Email: hathanhhung@hpu2.edu.vn

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 • Vị trí công tác: Chuyên Viên
 • Sinh năm: 1975
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Ths
 • Chuyên ngành: LL&PPGD
 • ĐT: 0974919383
 • Email: nguyenvanhung@hpu2.edu.vn
 

 

 

Trần Quang Huy

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1985
 • Nơi sinh: Hà Nam
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
 • ĐT: 0389291840
 • Email: tranquanghuy@hpu2.edu.vn

 

 

Nguyễn Thị Phương Lan

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm 1973
 • Nơi sinh: Quỳnh Phụ, Thái Bình
 • Học vị: Thạc sĩ
 •  Chuyên ngành VLLT
 • ĐT: 0988710798
 • Email: nguyenthiphuonglan@hpu2.edu.vn
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Phương

 • Vị trí công tác: Kỹ thuật viên
 • Sinh năm: 1983
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Cử nhân
 • Chuyên ngành: SP kỹ thuật
 • ĐT: 0975111379
 • Email:nguyenthithanhphuong@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

Đặng Thị Hoài Phương

 • Vị trí công tác: Kỹ thuật viên
 • Sinh năm: 1987
 • Nơi sinh: Phúc Yên – Vĩnh Phúc
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: VLCR
 • ĐT: 0978837535
 • Email: dangthihoaiphuong@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Quang

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1974
 • Nơi sinh: Vĩnh phúc
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: VLCR
 • ĐT: 0971290097
 • Email: vumanhquang@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

Lê Khắc Quynh

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1982
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn
 • ĐT: 0983104033
 • Email: lekhacquynh@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tình

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1974
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Vật lý chất rắn
 • ĐT: 0947133331
 • Email: nguyenhuutinh@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1975
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học KTCN
 • ĐT: 0983848799
 • Email: nguyenngoctuan@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm

 •  Vị trí công tác: Giảng viên
 •  Sinh năm: 1988
 •  Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT&VLT
 • ĐT: 0974259950
 • Email: nguyenthitham@hpu2.edu.vn
 

 

 

 

Nguyễn Đức Thông

 • Vị trí công tác: Kỹ Thuật Viên
 • Sinh năm: 07/11/1980
 • Nơi sinh: Xuân Hòa – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Vật lí chất rắn
 • ĐT: 0912228388
 • Email:nguyenducthong@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

Hán Thị Hương Thủy

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1980
 • Nơi sinh: Việt Trì – Phú Thọ
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: LL và PPGD Bộ môn VL
 • ĐT: 0982509466
 • Email: hanthihuongthuy@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Vương

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm:1986
 • Nơi sinh:  Bắc Ninh
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: VLLT&VLT
 • ĐT: 0988736707
 • Email: nguyenminhvuong@hpu2.edu.vn
 

 

 

Lê Thị Xuyến

 • Vị trí công tác: Trưởng bộ môn
 • Sinh năm: 1988
 • Nơi sinh: Hà Nam
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Vật lí
 • ĐT: 0374670362
 • Email: Lethixuyen@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Ngô Trọng Tuệ

 • Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh năm: 1980
 • Nơi sinh: Bắc Giang
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Vật lý
 • ĐT: 0989657626
 • Email: ngotrongtue@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng

 •  Vị trí công tác: Giảng viên chính
 • Sinh 28/1/1979
 • Nơi sinh: Phúc yên, Vĩnh phúc
 • Thạc sĩ: LL&PP dạy học bộ môn Vật lý
 • Sđt: 0988944081
 • Email: nguyenanhdung@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

Cao Thị Tâm Tình

 • Vị trí công tác: Trợ lý giáo vụ
 • Sinh năm: 1979
 • Nơi sinh: Hà Nội
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành:
 • ĐT: 0919259933
 • Email: caothitamtinh@hpu2.edu.vn

 

 

 

Phạm Văn Hào

 • Vị trí công tác: Giảng viên
 • Sinh năm: 1981
 • Nơi sinh: Thái Bình
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn
 • ĐT: 0912401401
 • Email: phamvanhao@hpu2.edu.vn


Tags:


Bài viết khác