Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh sửa chữa sai sót thông tin cá nhân, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 267/TB-ĐHSPHN2    Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn thí sinh sửa chữa sai sót thông tin cá nhân,
điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022
 

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022;
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc hướng dẫn thí sinh sửa chữa sai sót thông tin đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau:
1. Đối với thí sinh đăng ký trên Cổng đăng ký nguyện vọng xét tuyển của Trường ĐHSP Hà Nội 2 tại địa chỉ http://thisinh.hpu2.edu.vn:
- Thời gian điều chỉnh: Từ 07h00 ngày 14/7/2022 đến trước 17h00 ngày 15/7/2022.
- Hình thức điều chỉnh: trực tuyến (không giới hạn số lần).
- Yêu cầu thí sinh:
  + Kiểm tra thông tin đăng ký sau khi điều chỉnh.
  + In phiếu và nộp phiếu điều chỉnh về Trường ĐHSP Hà Nội 2 qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước 17h00 ngày 16/7/2022.
2. Đối với thí sinh đăng ký trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh sửa chữa sai sót thông tin cá nhân và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Lệ phí xét tuyển:
- Lệ phí: 20.000đ/nguyện vọng.
- Thời gian và hình thức nộp lệ phí: Nhà trường sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.                 

Nơi nhận:
- Lưu: TC-HC; ĐT.
- Ban Tư vấn tuyển sinh;
- Viện CNTT (để đăng website);
- Các đơn vị trong trường;
  
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 (đã ký)
 
 
  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Đình Vinh


Tags:


Bài viết khác