Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN VÀ THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN KHÓA K43

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

         KHOA VẬT LÝ 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN VÀ THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN

 KHÓA K43

I. KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN

  1. Trình bày khóa luận tốt nghiệp

     -  Khóa luận tốt nghiệp trình bày theo đúng quy định và thống nhất về nội dung.

            (Xem trên địa chỉ Website của khoa vật lý).

  1. Các mốc thời gian:
  • Thời gian nộp đơn xin bảo vệ KLTN (Có xác nhận của người hướng dẫn) chậm nhất ngày 09/5/2021 (Mẫu đơn xem trên địa chỉ Website của khoa vật lý)( Bản mềm qua Email: lythimaiphuong@hpu2.edu.vn)
  • Thời gian nộp khóa luận:

+ Nộp cho các thầy cô trong hội đồng chấm KLTN: Chậm nhất ngày 16/5/2021 (Bản mềm qua Email)

  • Thời gian bảo vệ KLTN (Bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến)

+ Tiểu ban VLLT                 :  8h00,T5  ngày 20/5/2021

+ Tiểu ban PPDH                 : 8h00,T5  ngày 20/5/2021

+ Tiểu ban VLCR &VLKT:  14h00,T5  ngày 20/5/2021

  1. Nộp bản cuối

-  Trong thời gian 01 tuần khi SV bảo vệ thành công KLTN, tập hợp KLTN nộp cho thư viện:

        + Bản điện tử: 01 file khóa luận (.PDF),

         + Nộp 01 quyển bìa cứng

-  Hình thức thu và nộp:

         + Các lớp thu nhận theo chuyên ngành, nộp về Thư viện.

II. KẾ HOẠCH THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN

  7hh30,T3 ngày 25/5/2021:  Phương pháp dạy học vật lý

  7h30,T4 ngày 26/5/2021:   Cơ học hệ chất điểm và vật rắn

III. KẾ HOẠCH CHẤM THI CÁC MÔN THAY THẾ KLTN

8h00, ngày 27/5/2021: Chấm thi các môn học thay thế KLTN (Tổ VLĐC + Tổ PPDH)

                                                                                                                  BCNKTags:


Bài viết khác