Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý Tập 3 – Tháng 11-12/2019, 01/2020


Tập 3 (Tháng 8 – 10)/2019, (Tháng 01)/2020
 

DANH MỤC CÁC BÀI TRONG SỐ NÀY 

STT TÊN BÀI Trang
1 Nguyễn Huy Hoàng, Bùi Thị Huệ, Nguyễn Thị Lương, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ NĂM 2019 – 2020 LẦN 3 91 – 96
2

Nguyễn Ngọc Tuấn, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG MÔN VẬT LÝ – THPT

 97 – 102  
3

Ngô Thị Thùy Linh, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VỚI CHỦ ĐỀ “NỐT NHẠC TRÁI CÂY” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH

103 – 106
4

Khúc Thị Vân Anh, Đỗ Thị Tuyết Hạnh, Đặng Thị Linh, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MỘT SỐ BỘ ĐỒ CHƠI NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

107 – 110
5

Do Viet Ha, Nguyen Thi Lan, Dang Thi Linh, METHOD OF TEACHING BY PROJECT (PROJECT LEARNING)

111 – 115