Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Chương trình đào tạo đại học


Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý  (ban hành 2022)

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh (ban hành 2022)

Đề cương chi tiết học phần CTĐT cử nhân sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh (ban hành 2022)

Đề cương chi tiết học phần CTĐT cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành 2022)

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý  (ban hành 2020)

Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý  (ban hành 2020)

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm vật lý dạy học bằng tiếng Anh (ban hành 2020)

Đề cương chi tiết học phần CTĐT cử nhân sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh (ban hành 2020)

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý - Hệ vừa làm vừa học (ban hành 2020)

Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý - Hệ VLVH (ban hành 2020)

Mô tả chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành 2018)

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành 2018)

Khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành 2018)

Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành 2018)

Khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành 2015)

Đề cương chi tiết học phần chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Vật lý (ban hành2015)